Scriba/Kerkelijk bureau

U kunt uw post voor de kerkenraad of de gemeente sturen naar de scriba. De ontvangen post wordt dan door scriba doorgegeven aan de kerkenraad, de diaconie of de commissie van beheer.

De ingekomen post wordt op de eerstvolgende  vergadering van de rompkerkenraad besproken. Zo nodig komen ingekomen stukken op de vergadering van de brede kerkenraad aan de orde. De scriba zorgt zo nodig voor de beantwoording van de ingekomen post.

Voor vragen over het lidmaatschap en voor het doorgeven van adreswijzigingen etc. kunt u terecht bij het kerkelijk bureau
Het inleveren van of opvragen van attestaties kunt u ook bij het kerkelijk bureau doen.

U kunt de scriba/het kerkelijk bureau bereiken via post (postbus 207, 8440 AE Heerenveen) of per e-mail

scriba.heerenveen@ngk.nl dan wel kb.heerenveen@ngk.nl

  • Bij geboorte en overlijden, naast een mondelinge mededeling, graag ook een schriftelijke medede­ling aan de kerkenraad
  • Bij verhuizing graag een bericht aan de scriba/kerkelijk bureau
  • Bij vertrek uit de gemeente dient een doopat­test/belijdenisattestatie aangevraagd te worden bij de kerkenraad.
  • Doopleden boven 21 jaar worden geacht bij ver­hui­zing naar elders zelf een doopat­test aan te vragen bij de ker­ken­raad.
  • Aanvragen voor een huwelijksbe­vestiging dienen vroegtij­dig bij de kerkenraad en predikant of wijkouderling te worden ingediend.