Hoe de kerk werkt

De kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de diakenen en ouderlingen (waaronder de predikant) van de gemeente. Het Akkoord voor kerkelijk samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerken (AKS), zeg maar onze kerkorde, stelt dat het de taak van de kerkenraad is om leiding te geven aan en te zorgen voor de gemeente.

Verkondiging en onderricht
Het zorgen voor de gemeente begint met de zorg voor de verkondiging van het evangelie. Want de blijde boodschap is het belangrijkste wat wij in ons leven nodig hebben. De kerkdienst is voor de gemeente het centrum van die verkondiging. We mogen God ontmoeten, uit de bijbel lezen en luisteren naar de uitleg ervan. Centraal staat dat God aan het woord komt. Maar als God aan het woord komt, daagt Hij ons uit om te antwoorden. Daarom gaat het in de kerkdienst naast de verkondiging ook om de gebeden en de lofprijzing. Verder vieren we regelmatig het avondmaal en wordt de doop bediend. Met het oog daarop heeft de kerkenraad een beleidsnotitie over de vormgeving van de eredienst vastgesteld. De kerkenraad zal deze visie up-to-date houden.

Vanuit het centrum van de eredienst waaiert de verkondiging uit naar de rest van het gemeenteleven: Bijbelkringen, catechisaties, onderlinge gesprekken in de gemeente en thuis enz. enz. Het is de taak van kerkenraad om dit te organiseren en hieraan leiding te geven. De kerkenraad bespreekt geregeld de catechese in samenhang met clubwerk.

Missie en Visie
Vanuit de verkondiging zal de kerkenraad de gemeente moeten leiden in het ontwikkelen van een heldere visie op de taak/roeping van de gemeente en van de manier waarop die in onze tijd gestalte hoort te krijgen.

Toerusting
Om verder duidelijk te maken wat de taak van de kerkenraad is, willen we dan ook letten op de roeping van de gemeente als geheel. De (plaatselijke) kerk wordt in de bijbel aangeduid als het Lichaam van Christus (Rom 12; I Kor 12; Ef.4). Dat beeld maakt duidelijk dat de we geroepen zijn, om de Here Jezus die naar de hemel is gegaan, hier op aarde zichtbaar en tastbaar te maken. Daarbij is elk gemeentelid onmisbaar. Daarom willen we er als gemeente op gericht zijn om ieder lid in staat te stellen om zijn/haar gaven voor de Heer en Zijn gemeente in te zetten. De Heer geeft ambtsdragers (Ef.4) om dit gemeente-zijn (door leidinggeven en toerusting) te bevorderen. De Here Jezus is het Hoofd van de kerk. Hij is de bron waaruit wij leven. Hij deelt gaven uit en schenkt de gemeente ambtsdragers om Zijn kerk te leiden. Toerusting (Ef .4) is wezenlijk onderdeel van de taak van ambtsdragers. De toerusting hoort plaats te vinden in de diensten, de catechese, de bijbelkringen maar ook door de organisatie van praktische trainingen en cursussen. Het doel van de toerusting is dat zoveel mogelijk leden van de gemeente in staat zijn om steeds beter hun gaven in te zetten ten dienste van de komst van het Koninkrijk.

Voorbede
Een ander beeld dat de Bijbel gebruikt is dat van een koninklijk priesterschap (I Petrus 2). Daarbij maakt Petrus duidelijk dat wij een tweevoudige roeping hebben. Wij zijn geroepen om het evangelie te verkondigen in deze wereld en om de Heer te dienen door het brengen van geestelijke offers. Bij die geestelijk offers moeten we dan ook denken aan het werk van de voorbede en de lofprijzing. Wij zijn geroepen om allereerst voorbede te doen voor de wereld waarin we leven (I Tim.2:1). Het gebed is een belangrijk onderdeel van de geestelijke strijd die we te voeren hebben (Ef.6:18)

Pastoraat/Diaconaat
De kerkenraad richt zich enerzijds op het functioneren van de gemeente als geheel, maar anderzijds op het functioneren van de afzonderlijke leden. Het is de taak van de kerkenraad om de gemeente zo te laten functioneren dat er niemand vergeten wordt, dat er voor ieder de nodige aandacht en zorg is. Dit geldt op alle terreinen van het leven. Bij vormgeving van de pastorale en diaconale zorg voor de gemeenteleden speelt het huisbezoek een belangrijke rol, maar daarnaast willen we ook gebruik maken van andere vormen van contact en zorg.  Dit wordt vorm gegeven op wijk niveau. In elke wijk is een wijkteam actief om het onderlinge contact en het pastoraat in de wijk vorm te geven.

Missionair
Hierboven is al genoemd dat de kerk als lichaam van Christus de opdracht heeft de betrokkenheid van onze Heiland bij deze wereld zichtbaar en tastbaar te maken. Alle inzet van het kerkelijk werk hoort uit te komen in een krachtige missionaire aanwezigheid in de eigen omgeving maar ook in andere culturen. Dat laatste krijgt ondermeer vorm in het werk van de zending. De missionaire taak in de eigen omgeving heeft ons de laatste  jaren vaak in verlegenheid gebracht en vraagt in de komende tijd om nieuwe impulsen.

Leidinggeven
De ambtsdragers horen zo leiding te geven dat zij de gemeenteleden zo veel mogelijk inschakelen bij uitvoering maar ook bij de inrichting van het gemeentelijk leven. De kerkenraad neemt weliswaar de uiteindelijke beslissingen over het beleid, maar (als het goed is) alleen nadat ze hierover inhoudelijk met de gemeente in gesprek is geweest en deze inbreng serieus gewogen heeft. De kerkenraad hoort steeds bereid te zijn in de gemeente verantwoording af te leggen over de genomen beleidskeuzes en verder betrekt ze de gemeente zo vroeg mogelijk bij de evaluatie van het gemeenteleven en bij heroverweging van bestaand beleid. Dit gesprek tussen gemeente en kerkenraad krijgt met name vorm op de gemeentevergaderingen.

De kerkenraad wordt op verschillende terreinen ondersteund door commissies die zijn ingesteld voor deeltaken. Deze commissies zijn in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad bezig om op het deelterrein van beleid voor te bereiden en/of uit te voeren. Zo kennen we de commissie van beheer (CvB) die zich richt op het beheer van de kerkelijke goederen. De Commissie Zending en Hulpverlening buitenland die onze betrokkenheid bij het zendingswerk praktisch vorm geeft, de liturgiecommissie die de kerkenraad van advies dient over de vormgeving van de eredienst. etc. etc.
Daarnaast wordt de kerkenraad ondersteund door de scriba, het kerkelijk bureau en de archivaris.