Wie zijn wij

Wij zijn een Nederlands Gereformeerde gemeente (de enige in Friesland) met evangelische trekken. We zijn een middelgrote gemeente van 418 leden, Wij zijn een relatief jonge gemeente met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar (33% van de leden is jonger dan 20 jaar).

Als Nederlands Gereformeerde Kerk staan we in de traditie van de Reformatie:

  • we aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en
  • in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal.

Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

 

We zien het als onze missie om Gods licht te verspreiden door zijn naam te loven, van zijn woord te leren en in zijn liefde te leven. Missionair zijn zit niet in losse activiteiten maar in de hoofdzin: we zijn er om het licht te verspreiden. We willen een open gemeente zijn, een liefdevolle gemeenschap waar de normen van de Bijbel hoog gehouden worden.

Wij willen ons richten op een drievoudige kern:   

  • betrokkenheid op de drie-enige God (boven),
  • betrokkenheid op elkaar, de gemeente (binnen) en
  • betrokkenheid op de samenleving (buiten).

betrokkenheid op ‘boven’

Als leden van de gemeente van Jezus Christus weten we ons van Hem afhankelijk, want van Hem en door Hem en in Hem zijn alle dingen. Hij is de Redder van de wereld. Alleen door Hem kan de mens behouden worden. Als leden van deze gemeente willen we deze Goede Herder volgen. Daarom is de naam van ons kerkgebouw de Goede Herder Kerk. In onze samenkomsten willen we door gebed, lofprijzing en woordbediening ons laten leiden door Zijn Geest.

betrokkenheid op ‘binnen’

De gemeente-leden zijn betrokken op elkaar. Samen willen we groeien in geloof, elkaar dienend, elkaar versterkend en elkaar bemoedigend. Daarom is het belangrijk dat we de gaven die elk lid heeft gebruiken om dit ‘groeien in geloof’ aktief te bevorderen. Het gebruik van onze gaven dient als uitgangspunt voor beleid. Zo willen we mens zijn zoals Hij het heeft bedoeld.

betrokkenheid op ‘buiten’

Als gemeente van Jezus Christus willen we zijn Naam in de wereld belijden. Die opdracht heeft Hij zijn gemeente gegeven. Dat willen we doen door een open gemeente te zijn, die oog wil hebben voor de nood van deze wereld. Door een open kontakt met de wereld om ons heen, willen we een ieder laten weten dat Jezus Christus van alle mensen houdt en dat er bij Hem vergeving is. De gemeente als veilige haven voor binnen- en buitenschepen. Zo willen we in vrede en gerechtigheid met ieder mens als schepsel Gods leven.