Financiën

Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)

Het beheer van de gebouwen en goederen, de betaling van het traktement van de predikant en de vergoedingen voor de preekvoorziening etc.  worden betaald uit de vaste vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden en de opbrengsten van de collecten voor de kerk.  Daarnaast zijn er voor gezamenlijke landelijke voorzieningen binnen de NGK per lid bedragen verschuldigd die afgedragen moeten worden. Het gaat hierbij om emeritaatsvoorziening (SEV), opleiding predikanten, bijdragen aan steunbehoevende kerken, diverse landelijke commissies en STAGG.

Van alle gemeenteleden die een eigen inkomen hebben (daar rekenen we ook bijbaantjes en studiefinanciering onder) verwachten we een financiële bijdrage.
De  term daarvoor is: Vaste Vrijwillige Bijdrage.
Deze  bijdrage noemen we ‘Vrijwillig’ in de zin dat ieder voor zichzelf de hoogte van de bijdrage bepaalt. Deze bijdrage noemen we ‘Vast’, omdat we ervan uitgaan, dat het om een structurele bijdrage gaat (elke maand, elk jaar opnieuw).
De hoogte van uw vaste vrijwillige bijdrage bepaalt u niet aan de hand van een tabel en ook niet met een rekenmachine, maar op uw knieën, biddend. Het belangrijkste uitgangspunt is namelijk, dat u geen geld geeft aan een kerkenraad, dominee of een commissie van beheer maar aan de Here God zelf.
De naam ‘kerk’ komt van het griekse ‘kuriaké’ = dat wat van de Heer is.

Paulus laat in de Korinthebrief (I Kor.16:2) zien dat we bij het geld dat we geven voor het koninkrijk niet kijken of er aan het eind van de periode (maand/week) nog iets over is, maar dat we aan het begin van zo’n periode begroten wat we willen geven en dat we dit dan apart leggen. Daarom is het ook aan te bevelen om uw VVB maandelijks over te maken. Maar hoeveel?

Hier kunt u de Richtlijn VVB downloaden. Daarbij is het goed om nog iets te zeggen over het begrip richtlijn. Een richtlijn voor de VVB betekent dat ieder kijkt wat hij/zij bij het inkomen volgens de richtlijn zou kunnen betalen. Als uw betaling minder is dan de richtlijn, dan willen we u vragen om te kijken of het mogelijk is om in de komende jaren in een paar stappen dichterbij de richtlijn voor de VVB betaling te komen. Het is een richtlijn, omdat de situatie per gemeentelid verschillend is. De één heeft nu eenmaal andere, zwaardere lasten dan de ander. Maar het is ook goed om niet alleen naar inkomen te kijken, maar ook vermogen in ogenschouw te nemen. Voor de één zal de richtlijn te hoog zijn, een ander kan soms iets meer dan de richtlijn doen.

De VVB kunt u (bij voorkeur via maandelijkse automatische overschrijving) overmaken naar de bankrekening van de kerk: NL08 INGB 0000 8785 02 t.n.v. Ned. Geref. Kerk te Heerenveen.

Collectemunten
De munten hebben een waarde van € 1,00 en zijn te bestellen door overmaking van € 30,00 of een veelvoud daarvan op bankrekening NL82 RABO 0326 4354 92 t.n.v. Ned. Ger. Kerk te Heerenveen onder vermelding van ‘collectemunten’. Bestelde collectemunten worden uitgereikt op de zondag nadat de betaling op de bankrekening is bijgeschreven.

Bijdrage kerkblad en informatieboekje
De jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,00 ter dekking van de onkosten van kerkblad en informatieboekje kunnen worden overgemaakt naar rekening NL82 RABO 0326 4354 92 t.n.v. Ned. Ger. Kerk te Heerenveen onder vermelding van ‘bijdrage Sjofar’

Zending
Bijdragen en giften t.b.v. de zending kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL82 RABO 0326 4354 92 t.n.v. Ned. Ger. Kerk te Heerenveen onder vermelding van ‘zending’.

Voor de financiële ondersteuning van de zending wordt een bijdrage van € 45,00 per belijdend lid per jaar als richtlijn gegeven.

Diaconie
Bijdragen en giften t.b.v. de diaconie kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL82 RABO 0326 4354 92 t.n.v. Ned. Ger. Kerk te Heerenveen onder vermelding van ‘diaconie’.