De kerkenraad

Om tot een optimale werkwijze te komen heeft de kerkenraad gekozen voor een structuur bestaande uit een  Brede kerkenraad (BK), een Rompkerkenraad (RK) met daaraan toegevoegd een pastoraal en diaconaal team.

Brede kerkenraad (BK)
De BK is de vergadering waarvan alle ambtsdragers in de gemeente deel uitmaken. De BK geeft leiding aan de gemeente door de kaders van het beleid vast te stellen en de uitvoering daarvan op te dragen aan en/of te delegeren aan de RK of andere geledingen binnen de gemeente. De BK vergadert ca. vijf keer per jaar.

Rompkerkenraad (RK)
De RK is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het werk van de RK is opgedeeld in een aantal werkvelden. Elk werkveld heeft een vertegenwoordiger in de RK. De RK bestaat uit de  voorzitter, de vice-voorzitter, de coördinatoren van de taakvelden en de scriba

Taakvelden
Om aan alle activiteiten binnen de gemeente voldoende aandacht te kunnen schenken is een aantal taakvelden gedefinieerd, ieder met een coördinator. De coördinator onderhoudt contact met  en is aanspreekpunt voor de personen, commissies, etc. die werkzaam zijn in het desbetreffende taakveld.

  • Diensten: crèche, kinderverteldienst, organisten, combo’s en muziekteams, preekvoorziening, liturgie.
  • Diaconaat: Diaconaal overleg, diakonale ondersteuning gemeenteleden, steunaanvragen van buiten, collecterooster,
  • Pastoraat: Pastoraal overleg, ouderenpastors, Pastoraal werker, functioneren van de wijken.
  • Jeugd en jongeren: Jeugdwerk, jeugdpastoraat, catechese, jeugd-events.
  • Missionaire activiteiten: evangelisatie, zending, Redt een Kind, Steun Oost-Europa, Alpha, Athletes in Action (AIA)
  • Communicatie: Website, informatieboekje, externe vertegenwoordiging, maar ook: cursussen en de informatie daarover.
  • Beheer en administratie: scribaat, archief, kerkelijk bureau, beheer gebouwen (aansturen van de Commissie van Beheer)

Pastoraal overleg
Het pastoraal overleg is de vergadering van het pastoraal team waarin de wijkouderlingen samen met de predikant zaken van pastorale aard bespreken.

Diaconaal overleg
Het diaconaal overleg is de vergadering van het diaconaal team waarin de diakenen zaken van diaconale aard bespreken.