ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Heerenveen
RSIN/Fiscaal nummer: 809348871
Website adres: www.heerenveen.ngk.nl
E-mail: scriba.heerenveen@ngk.nl
Adres: Oude Veenscheiding 15
Postcode: 8446 LC
Plaats: Heerenveen
Postadres: Postbus 207
Postcode: 8440 AE
Plaats: Heerenveen

 

De Nederlands Gereformeerde Kerk te Heerenveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde Kerk te Heerenveen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad op dit moment 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:
www.ngk.nl/beleidsplan

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, zendingscommissie, liturgiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en lasten over verslagjaar: 2016
Begroting Rekening Rekening
2016 2016 2015
Baten kerk
Opbrengst uit bezittingen  €           300,00  €           163,00  €           340,00
Bijdragen gemeenteleden  €  138.500,00  €  135.377,00  €  137.986,00
Subsidies en overige bijdragen van derden  €                    –  €                    –  €                    –
Totaal baten (a)  €  138.800,00  €  135.540,00  €  138.326,00
Lasten kerk
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)  €     87.700,00  €     83.954,00  €     86.913,00
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €     26.400,00  €     18.141,00  €       8.327,00
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk landelijk  €     13.500,00  €     11.798,00  €     12.289,00
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)  €     18.300,00  €     16.378,00  €     15.581,00
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €                    –  €                    –  €                    –
Salarissen (koster, organisten e.d.)  €                    –  €                    –  €                    –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €       4.900,00  €       4.253,00  €       4.657,00
Totaal lasten (b)  €  150.800,00  €  134.524,00  €  127.767,00
Resultaat kerk (totaal a-b)  €   -12.000,00  €       1.016,00  €     10.559,00

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente, waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, gebouwen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloning van de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Naast de vrijwillige bijdragen voor het werk van de kerkelijke gemeente geven onze kerkleden ook via collecten en rechtstreekse donaties aan pastorale zorg en plaatselijke, nationale en internationale charitatieve instellingen. De collecten worden in principe direct door de kerk doorgestort en leiden derhalve niet tot een financieel resultaat voor de kerk. Het gaat hierbij om Diaconale ondersteuning, Zending Afrika, Redt een kind, Open Doors, Edukambani en overige charitatieve instellingen.